Funcionament bàsic GIT (v2)

Per inicialitzar un repositori anomenat repo1 (que tenim creat al servidor server1.tld), primer hem de crear la carpeta amb el nom del repositori i anar-hi:

mkdir repo1
cd repo1

Ara sí, inciem el repositori:

git init
git add . # o 'git add [nom_fitxer]' si només volem posar un fitxer concret
git commit -m 'commit inicial' # no està de més posar les nostres inicials al missatge
git remote add origin user@server1.tld:~/ruta/al/repo1
git push -u origin master

Si ja tenim un repositori en marxa i el volem clonar a la nostra màquina:

git clone user@server1.tld:~/ruta/al/repo1

Per treballar (un cop clonat el repositori i fetes les modificacions al codi que volem), el més habitual serà fer el següent:

git pull # per rebre possibles canvis, si no tenim clar si volem els canvis, podem mirar-ho amb git log origin
# treballem, modifiquem els fitxers que calgui
git add . # o 'git add [nom_fitxer]' si només volem posar un fitxer concret
git commit -m 'init repository commit' # missatge descriptiu dels canvis
git status # revisem canvis
git push # enviem canvis al servidor git

En cas que volguem esborrar algun commit de l’historial, hem de fer servir rebase. En el següent cas, volem esborrar el 6è commit començant pel més recent

git rebase -i HEAD~6

Després d’executar la comanda anterior, ens deixarà a un editor on hem de decidir què fem amb casa commit. En el nostre cas, hem fet squash. Al acabar cal fer un push –force

git push --force

Altres coses que ens poden anar bé:

git log origin # veure tots els commits del servidor
git log -p HEAD..origin # veure canvis que no tenim a la nostra braca, podem canviar HEAD (el meu codi) i/o origin (el codi del servidor) pel hash de qualsevol commit

Tan sols copiant els fitxers del servidor git, ja tenim un còpia de tot: fitxer, commits, etc.

2023-09-28T12:20:58+02:0028 09 2023|git|