Resum bash

a l’inici de l’script…

set -o errexit # Si una comanda falla, l'script s'atura, enlloc de continuar amb la següent línia
set -o nounset # Farà que l'script falli quan s'intenti acccedir a una variable no definida
set -o pipefail # Farà que una comanda falli si l'error és dins un pipe
if [[ "${TRACE-0}" == "1" ]]; then set -o xtrace; fi # Activa el mode debug si executem l'script amb "TRACE=1 ./script.sh" enllo de "./script.sh"

si mostrem missatges d’error, millor redirigir-los a stderr …

echo 'Something unexpected happened' >&2

echo de text i variables

# ULL!!! Sempre és millor posar les variables entre cometes dobles "
echo "hola $nom"

variable de només lectura

readonly PI=3.14159

guardar resultat d’una comanda a una variable

avui=$(date) # (actual)
avui=`date` # (antic)

opcions

#!/bin/bash

while getopts 'lha:' OPTION; do
 case "$OPTION" in
  l)
   echo "has passat l'opció '-l'"
   ;;
  h)
   echo "has passat l'opció '-h'"
   ;;
  a)
   avalue="$OPTARG"
   echo "has passat l'opció '-a' amb el valor '$OPTARG'"
   ;;
  ?)
   echo "com utilitzar l'script: $(basename \$0) [-l] [-h] [-a algun_valor]" >&2
   exit 1
   ;;
 esac
done
shift "$(($OPTIND -1))"

En el cas anterior, si passem més d’un valor a l’opció “-a”, només es tractarà el primer valor. Per exemple, si el valor és hola món, només s’agafarà hola. A món hi podrem accedir amb $1, que ho veurem a continuació.

arguments i variables especials

$0 nom de l'script
$1 argument 1
$2 argument 2
...
$$	L'id del proceso del shell actual.
$#	El número total d'arguments passats a l'script.
$@	El valor de tots els arguments passats a l'script.
$?	L'estat de sortida de l'última comanda executada.
$!	L'ID del procés de l'última comanda executada.

arrays

arxius=("a1.txt" "a2.txt" "a3.txt" "a4.txt" "a5.txt")
echo {arxius[0]} # mostra a1.txt
echo ${arxius[*]} # mostra a1.txt a2.txt a3.txt a4.txt a5.txt
echo ${#archivos[@]} # mostra 5, la quantitat de valors que té l'array
arxius+=("a6.txt") # afegir valor a l'array
unset arxius[2] # esborrar a3.txt de l'array
unset arxius # buida tot l'array

càlculs aritmètics

total=$((2 + 3)) # 5
+ suma
- resta
/ divisió
* multiplicació
** potencia
% mòdul
echo "scale=2; 30 * (9/5) + 32" | bc -l # mostrarà 84.20 - bc per treballar amb decimals, scale per només mostrar-ne dos

cadenes

distro="Ubuntu"
echo ${#distro} # mostrarà 6, la llargada de la cadena
echo ${distro:0:2} # mostrarà "Ub", els dos caràcters després de la posició 0
echo ${distro:2} # mostarà "untu", mostrarà a partir del 2n caràcter
cadena="Text prova prova gran"
echo ${cadena/prova/kaka} # canviarà "prova" per "kaka" (només una vegada)
echo ${cadena//prova/kaka} # canviarà "prova" per "kaka" (totes les coincidències)
echo ${cadena/gran} # esborrarà "gran"
echo ${cadena/prova} # esborrarà prova (només una vegada)
echo ${cadena//prova} # esborrarà prova (totes les coincidències)
${cadena^^} # converteix a majúscules
${cadena,,} # converteix a minúscules
${cadena^} # converteix 1a lletra de la cadena a majúscules
${cadena^} # converteix 1a lletra de la cadena a minúscules
${cadena^^[po]} # converteix les lletres "p" i "o" a majúscules

condicionals

#
# ULL!!! millor utilitzar [[ ]] enlloc de [ ]
#
# if / else
if [ $(whoami) = "root" ]
then
  echo "ets root"
elif [ $(whoami) = "manel" ]
then
  echo "ets en manel"
else
  echo "ets $(whoami)"
fi
# diferents opcions dels condicionals (els podem veure tots amb "man test")...
-n VAR - True if the length of VAR is greater than zero.
-z VAR - True if the VAR is empty.
STRING1 = STRING2 - True if STRING1 and STRING2 are equal.
STRING1 != STRING2 - True if STRING1 and STRING2 are not equal.
INTEGER1 -eq INTEGER2 - True if INTEGER1 and INTEGER2 are equal.
INTEGER1 -gt INTEGER2 - True if INTEGER1 is greater than INTEGER2.
INTEGER1 -lt INTEGER2 - True if INTEGER1 is less than INTEGER2.
INTEGER1 -ge INTEGER2 - True if INTEGER1 is equal or greater than INTEGER2.
INTEGER1 -le INTEGER2 - True if INTEGER1 is equal or less than INTEGER2.
-h FILE - True if the FILE exists and is a symbolic link.
-r FILE - True if the FILE exists and is readable.
-w FILE - True if the FILE exists and is writable.
-x FILE - True if the FILE exists and is executable.
-d FILE - True if the FILE exists and is a directory.
-e FILE - True if the FILE exists and is a file, regardless of type (node, directory, socket, etc.).
-f FILE - True if the FILE exists and is a regular file (not a directory or device).

# case
CHAR=a
case $CHAR in
[a-z])
echo "minúscules." ;;
[A-Z])
echo "majúscules." ;;
[0-9])
echo "Número." ;;
*)
echo "Caràcter especial."
esac

bucles

for ((i = 0 ; i < 10 ; i++))
do
  echo $i
done

for i in {1..10}
do
	echo $i
done

for i in /var/*
do
  echo $i
done
num=1

while [ $num -le 10 ]
do
	echo $num
	num=$(($num+1))
done

until [ $num -gt 10 ]
do
	echo $num
	num=$(($num+1))
done

prime=(2 3 5 7 11 13 17 19 23 29)
for i in "${prime[@]}"
do
	echo $i
done

# break atura el bucle i segueix l'script
# continue es salta la iteració en qüestió

# bucles infinits
for ((;;))
while [ true ]

funcions – a diferència d’altres llenguatges, no retorna valors. Retorna l’estat de sortida la última comanda (ho trobem a la varaible$?) on zero vol dir que ha anat bé i 1-255 que no. Es pot sobreescriure amb “return 0”. Return acaba la funció a l’instant. Els arguments es passen i igual que als scripts, però són independents.

#script.sh ...
  #!/bin/bash
  prova () {
    echo "$1 és el primer argument de prova()"
    echo "$2 és el segon argument de prova()"
  }

  echo "$1 és el primer argument de l'script."
  echo "$2 és el segon argument de l'script."

  fun Yes 7


./script.sh Cool Cosa # executem l'script ...
  Cool és el primer argumento del script.
  Cosa és el segundo argumento del script.
  Yes és el primer argument de prova()
  7 és el segundo argument de prova()

Podem definir variables locals dins la funció amb “local nom=’valor'”. Una variable local té prioritat sobre una global. A fins una funció podem modificar variables globals.

2023-03-08T13:27:25+01:0021 02 2023|bash|