RAID per hardware

El primer que cal fer és identificar la controlador RAID …

lspci | egrep -i 'raid'
02:00.0 RAID bus controller: Broadcom / LSI MegaRAID Tri-Mode SAS3408 (rev 01)

Cada controladora té els seu software. En aquest cas, ja el tenim instal·lat i utiltizarem al comanda storcli64

storcli64 /c0 show all # configuració del RAID)
storcli64 /c0/eall/sall show # informació bàsica dels discs existents
storcli64 /c0/eALL/sALL show all # informació molt més extensa dels discs aquí hi podem trobar els errors
storcli64 /c0 show eventloginfo

D’altra banda, l’eina smartmontools ens dóna molta informació dels discs, però al ser un RAID per hardware no tenim accés directe als discs i la informació mostrada no és completa. De totes maneres, si li especifiquem el model de controladora, alguna informació podem veure (https://www.smartmontools.org/wiki/Supported_RAID-Controllers) …

smartctl -d megaraid,1 --all /dev/sda -H # comprovar estat de salut del disc 1
smartctl -d megaraid,0 --all /dev/sda -H # comprovar estat de salut del disc 0
smartctl -H -d megaraid,0 /dev/sda # estat de salut més resumit del disc 0
smartctl -H -d megaraid,1 /dev/sda # estat de salut més resumit del disc 1

A la última comanda, veurem un percentatge…

Percentage used endurance indicator: 1%

Si aquest 1% s’acosta al 100%, és que està al final de la seva vida útil.

He creat un script bash que podem posar al crontab per tal que cada setmana ens enviï l’estat dels discs…

#!/bin/bash

echo>/tmp/estat_raid "<html><pre>"

date>>/tmp/estat_raid

echo>>/tmp/estat_raid ""
echo>>/tmp/estat_raid ""
echo>>/tmp/estat_raid "----------"
echo>>/tmp/estat_raid "- DISC 0 -"
echo>>/tmp/estat_raid "----------"
smartctl>>/tmp/estat_raid -H -d megaraid,0  /dev/sda
echo>>/tmp/estat_raid ""
echo>>/tmp/estat_raid "----------"
echo>>/tmp/estat_raid "- ERRORS -"
echo>>/tmp/estat_raid "----------"
storcli64 /c0/e16/s4 show all|grep>>/tmp/estat_raid -i Count

echo>>/tmp/estat_raid ""
echo>>/tmp/estat_raid ""
echo>>/tmp/estat_raid ""
echo>>/tmp/estat_raid "----------"
echo>>/tmp/estat_raid "- DISC 1 -"
echo>>/tmp/estat_raid "----------"
smartctl>>/tmp/estat_raid -H -d megaraid,1  /dev/sda
echo>>/tmp/estat_raid ""
echo>>/tmp/estat_raid "----------"
echo>>/tmp/estat_raid "- ERRORS -"
echo>>/tmp/estat_raid "----------"
storcli64 /c0/e16/s6 show all|grep>>/tmp/estat_raid -i Count

echo>>/tmp/estat_raid "</pre></html>"

mailx -r remitent@domini.tld -a 'Content-Type: text/html' -s "Estat RAID - $(date +%d/%m/%Y)" destinatari@domini.tld < /tmp/estat_raid

rm /tmp/estat_raid

Documents interessants…

2022-03-22T13:32:15+01:0022 03 2022|raid|