Ús bàsic de for amb bash

Exemple per fer còpia de totes les bases de dades del servidor…

basesdedades=$(mysql -u usuari -pCONTRASENYA -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema)")
for db in $basesdedades
do
	mysqldump -u usuari -pCONTRASENYA $db | gzip > "/ruta/al/desti/$db.sql.gz"
	echo MYSQL $db COPIAT!
done

Exemple per fer còpia de totes les bústies de correu…

cd /var/qmail/mailnames/
for i in `ls /var/qmail/mailnames/`
do
	tar -cpzf /ruta/al/desti/$i.tar.gz $i
	echo MAIL $i COPIAT!
done
2019-08-02T09:37:08+02:0013 01 2019|bash, copies, mail, mysql|