Autenticació amb clau pública sense contrasenya

Per tal de connectar-vos a un servidor SSH sense password, cal que executem el següent a la màquina client…

ssh-keygen -t rsa
ssh USUARI_REMOT@SERVIDOR_REMOT mkdir -p .ssh
cat .ssh/id_rsa.pub | ssh USUARI_REMOT@SERVIDOR_REMOT 'cat >> .ssh/authorized_keys'

Si ja teniem la clau pública generada al client, no cal executar la línia 01
Si ja teniem el directori .ssh creat al servidor (molt probable), no cal executar la línia 02
També tenir en compte de fer-ho amb l’usuari que utilitzarem habitualment (segurament no serà root)

2019-01-18T18:08:00+01:0009 01 2019|linux, ssh|